11 Δεκ 2011

ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ – ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ –ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ


Η γη θα διανεμηθεί σε ανέργους, σε νέους και νέους αγρότες έως 35 ετών, σε  νέους πτυχιούχουςΓεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής και σε  επαγγελματίες αγρότες με αντίτιμο 5 ευρώ το στρέμμα ανά καλλιεργητική περίοδο και ανώτατο όριο τα 100 στρέμματα ανά φυσικό πρόσωπο (στα 100 στρέμματα συμπεριλαμβάνεται η γη που έχει ή μισθώνει σήμερα ο αγρότης εφόσον δραστηριοποιείται ήδη στη γεωργία και τα επιπλέον στρέμματα που μπορεί να αποκτήσει από την διαδικασία μίσθωσης δημόσιας γης). Προβλέπεται συγκεκριμένη μοριοδότηση, σύμφωνα με την οποία όσο λιγότερα στρέμματα διαθέτει σήμερα ο αγρότης, τόσο περισσότερα μόρια θα αποκτά.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προηγείται ο νεότερος ηλικιακά όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα (όπως συνεταιρισμοί) με τα περισσότερα μέλη (για τα νομικά πρόσωπα δεν ισχύει το πλαφόν των 100 στρεμμάτων).
Το αντίτιμο θα είναι 5 ευρώ το  στρέμμα ανά καλλιεργητική περίοδο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις στην διαδικτυακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ σύντομα θα μπορούν να τις καταθέτουν  είτε στις Περιφερειακές Ενότητες, είτε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τα Νομαρχιακά Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο μέγιστος αριθμός στρεμμάτων που είναι δυνατόν να διανεμηθούν ανέρχεται σε περίπου 3 εκατ. Στρέμματα. Τα πρώτα στρέμματα θα δοθούν πιλοτικά σε Έβρο, Σέρρες και Αιτωλοακαρνανία.
ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Μέσα στην καινούργια χρονιά αναμένουμε να προκηρυχτεί νέο πρόγραμμα για τους Νέους Αγρότες. Παρακάτω αναφέρονται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου προγράμματος το οποίο έτρεξε το 2009 και θεωρώ ότι  πάνω κάτω τα ίδια θα ισχύουν και για το επόμενο.
Οι προϋποθέσεις ένταξης ήταν:
    Ο ενδιαφερόμενος (είτε άνδρας είτε γυναίκα) να έχει ηλικία από 18 έως 40 ετών
    Υποβολή αίτησης έναρξης έως 14 μήνες πριν την υπαγωγή
    Το Δημοτικό Διαμέρισμα που δραστηριοποιείται ο ενδιαφερόμενος δε μπορεί να ξεπερνάει τους 100.000 κατοίκους και η γεωργική εκμετάλλευση να είναι στην ευρύτερη περιοχή (εντός του Νομού)
    Απαιτείται η νόμιμη κατοχή γεωργικής εκμετάλλευσης. Τα αγροτεμάχια πρέπει να είναι είτε ιδιόκτητα είτε εκμισθωμένα και να έχουν έκταση μεγαλύτερη των 1.000 τ.μ.
    Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Ανάπτυξης
    Ο ενδιαφερόμενος να εμφανίζει εξωγεωργικό εισόδημα μικρότερο των 15.000€ (μέσος όρος 3 τελευταίων ετών αφαιρουμένων των εισοδημάτων που αντιστοιχούν σε εισόδημα που έχει διακοπεί)
    Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα των τριών (3) τελευταίων ετών (υποψηφίου, συζύγου & ανήλικων τέκνων) αφαιρουμένων των εισοδημάτων που αντιστοιχούν σε εισόδημα που έχει διακοπεί να μην είναι μεγαλύτερο από 22.500€
    Να μην ασκεί μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση εξαρτημένη ή όχι.
 Ύψος Ενίσχυσης
Οι ενισχύσεις κυμαίνονται από 20.000€ έως 40.000€, τιμή η οποία προκύπτει από το άθροισμα των προϋποθέσεων των παρακάτω κατηγοριών:
    Περιοχή μόνιμης κατοικίας
o    Ορεινή 15.000€,
o    Μειονεκτική 10.000€,
o    Λοιπές Περιοχές 5.000€
    Προσανατολισμός παραγωγής της εκμετάλλευσης
o    κτηνοτροφική 15.000€,
o    Φυτική 15.000€,
o    Μικτή- Μελισσοκομία 10.000€
    Επίπεδο Εισοδήματος στη μελλοντική κατάσταση
o    >120% του Εισοδήματος αναφοράς (15.000€) τότε 10.000€,
o    80–120% του Εισοδήματος αναφοράς τότε 5.000€
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΕΣ

Επιδοτείται το επιτόκιο δανείου για αγορά γεωργικής γης κοντά στον τόπο μόνιμης κατοικίας και σε τέτοια απόσταση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης η οποία έχει στόχο έναν ή συνδυασμό των παρακάτω:
Τη δημιουργία βιώσιμης αγροτικής εκμετάλλευσης.
Την εξαγορά αγροτεμαχίων τα οποία παρεμβάλλονται στην υφιστάμενη αγροτική εκμετάλλευση ή συνορεύουν με υφιστάμενο ιδιόκτητο αγροτεμάχιο.
Την πραγματοποίηση επένδυσης εντός διετίας από την ένταξη στο πρόγραμμα η οποία θα έχει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα εξεταζόμενη αυτοτελώς.

Δικαιούχοι:

Νέοι αγρότες, αγρότες, μόνιμοι κάτοικοι αγροτικών περιοχών.
Ποσοστό επιδότησης:
Το ύψος της επιδότησης είναι:100% για τους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και 70% για τους κατοίκους κανονικών περιοχών
Η κεφαλαιοποιημένη αξία της ενίσχυσης δε μπορεί να υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ για τους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και 25.000 ευρώ για τους κατοίκους κανονικών περιοχών
Δεσμεύσεις: για διάρκεια 10 ετών:
Να διατηρήσουν την ιδιότητα του αγρότη.
Να παραμείνουν μόνιμοι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών.
Να διατηρήσουν στην κατοχή τους το αγροτεμάχιο για το οποίο επιδοτήθηκαν.
Να διευκολύνουν τους ελέγχους των Υπηρεσιών του Υπουργείου και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Να εξοφλούνται έγκαιρα οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
Στην περίπτωση των νεοεισερχομένων νέων αγροτών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 150 ώρες εκπαίδευση.
Για πιο σωστή ενημέρωση  πάνω στην επιδότηση επιτοκίου οι ενδιαφερόμενοι ας απευθυνθούν στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος για οποιαδήποτε πληροφορία.
Ακόμη δυο άλλα προγράμματα τα οποία αυτή την στιγμή βρίσκονται σε ισχύ είναι το Μέτρο 1.2.3 Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» γνωστό και ως μέτρο για την Εμπορία και Μεταποίηση του ΠΑΑ 2007-2013  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο που προβλέπει ενίσχυση για έργα έως 10.000.000€ και έως 65% επιδότηση.
Η ημερομηνία έναρξης κατάθεσης φακέλων ξεκίνησε την Παρασκευή 7.10.2011,  και  λήγει την Τετάρτη28.12.2011, και ώρα 15:00.
Και τέλος, το Μέτρο 2.1.4: «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα μέτρα Βιολογική Γεωργία και Βιολογική Κτηνοτροφία. Όσοι είχαν την καλλιέργεια τους  ή την κτηνοτροφία τους βιολογική και η σύμβαση τους έχει λήξει μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του προγράμματος ή όσοι θέλουν να ξεκινήσουν τώρα.
Ένα τηλέφωνο στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν είναι το: 26413 63109 ή 26413 64304. 

ΣΕΡΑΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ – ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ( Δ.Π.Θ )

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου