7 Φεβ 2012

«Εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι» θέλουν να μειώσουν τους αντιδημάρχους και του Δήμου Ακτίου ΒόνιτσαςΣΟΚ !!!! απόφαση της τρόικα να μειωθούν οι Αντιδήμαρχοι όλων σχεδόν των Δήμων της Χώρας ανάμεσα τους και στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας. 
Εκεί που ο Δήμαρχος κ. Νίκος Σολδάτος ζητούσε προσωπικό για την σωστότερη λειτουργία του Δήμου έρχεται η απόφαση της Τρόικα να μειωθούν οι αντιδήμαρχοι κατά έναν ή δύο λιγότεροι. 
Όσοι μείνουν  αντιδήμαρχοι θα επωμιστούν μεγαλύτερες ευθύνες τώρα μιας και  θα πάρουν και τις αρμοδιότητες των άλλων που θα φύγουν, αν πραγματικά εφαρμοστεί αυτό που διαβάσαμε.  Περιμένουμε την αντίδραση των Δήμων της χώρας και ανακοίνωση του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.


Δεν θα μπούμε σε καμιά ονοματολογία ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Λασπολογία και προβοκάτσια πέφτει και αναφέρει ονόματα εκ του πονηρού σε άλλα συντεταγμένα BLOG, που εξυπηρετούν συμφέροντα, που τον ρόλο τους τον ξέρουμε προεκλογικά από το παρελθόν. 
Στεκόμαστε δίπλα και στους τέσσερις αντιδημάρχους μας που έχουν επιτελέσει μεγάλο έργο μιας και ήταν η πρώτη χρονιά του Καλλικράτη και η οργάνωση του Δήμου μας είναι πολύ δύσκολη παρόλες τις αντιθέσεις μας. 
Κόντρα στην τρόικα θέλουμε να παραμείνουν οι Αντιδήμραχοι και ιδιαίτερα ο αριθμός τους στο Δήμο μας και το δικαίωμα αλλαγής τους να το έχει πάντα ο Δήμαρχος και όχι να μας αναγκάζει η Τρόικα να τους μειώσουμε.  

Παραθέτουμε παρακάτω τους σημερινούς Αντιδημάρχους και τις αρμοδιότητες τους όπως ορίστηκαν από τον Δήμαρχο κ.Νίκο Σολδάτο 


Οι 4 αντιδήμαρχοι του νέου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και οι αρμοδιότητες του καθενός 


ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Την υπ’ αριθμ. 45892/ 11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β’ 1292), όπως ισχύει.
3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε για τον Δήμο , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 18.374 κατοίκους,
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ακτίου- Βόνιτσας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν 4 Αντιδήμαρχοι

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας με θητεία από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2012 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες καθ΄ ύλην και κατά τόπον για όλες τις Δημοτικές Ενότητες (Ανακτορίου, Μεδεώνος και Παλαίρου) ως εξής:
Α΄ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, Φερεντίνος Ευθύμιος του Γεωργίου:
-Αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας του.
-Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
-Διαχείριση –εποπτεία Διοικητικού προσωπικού.
-Προστασία Δημοτικής περιουσίας –Δημοτικά κτίρια.
-Εξουσιοδότηση υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας.
-Θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης-διαφάνειας.
-Δημοσιοποίηση-εποπτεία επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου.
-Πολιτιστικές εκδηλώσεις-φιλοξενίες.
-Θέματα παιδείας και τουριστικής προβολής.
-Δράσεις για μέριμνα και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
-Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής.
Επίσης τον εξουσιοδοτούμε για την υπογραφή εγγράφων της αρμοδιότητας του.
Β΄ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, Κομποτιάτης Παναγιώτης του Σωτηρίου:
-Πρόεδρος της επιτροπής ποιότητας ζωής .
-Θέματα προγραμματισμού και ανάπτυξης
-Υπεύθυνος τεχνικών Υπηρεσιών και μελετών.
-Θέματα σχολικής στέγης .
-Κτηματογραφικές εφαρμογές-πολεοδόμηση.
-Θέματα κοινοχρήστων χώρων –κυκλοφοριακό, θέματα στάθμευσης.
-Θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
-Έκδοση και υπογραφή αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων.
-Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής.
Επίσης τον εξουσιοδοτούμε για την υπογραφή εγγράφων της αρμοδιότητας του.
Γ΄ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, Τζαβαλάς Δημήτριος του Βασιλείου:
-Χορήγηση αδειών και Τέλεση Πολιτικών γάμων.
-Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης-Διαχείριση προσωπικού.
-Υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού.
-Θέματα Πολιτικής προστασίας –Θέματα αγροτικής ανάπτυξης.
–Μηχανολογικός εξοπλισμός υπηρεσιών του.
-Θέματα λαϊκών αγορών-δημοτικών σφαγείων.
-Οργάνωση και λειτουργία προμηθειών και αποθήκης του Δήμου.
-Θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
-Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής.
Επίσης τον εξουσιοδοτούμε για την υπογραφή εγγράφων της αρμοδιότητας του.
Δ΄ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, Γούδας Μιχαήλ του Νικολάου:
-Υπηρεσία καθαριότητας και πρασίνου-Διαχείριση προσωπικού
-Επίβλεψη και λειτουργία ΧΑΔΑ.
-Διαχείριση στερεών αποβλήτων –Ανακύκλωση.
-Εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων καθαριότητας.
-Συντήρηση και λειτουργία δημοτικών κοιμητηρίων.
-Συντήρηση και λειτουργία παιδικών χαρών-αθλοπαιδιών.
-Θέματα αθλητισμού και αθλητικών εγκαταστάσεων.
-Θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
- Μηχανολογικός εξοπλισμός υπηρεσιών του.
-Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής.
Επίσης τον εξουσιοδοτούμε για την υπογραφή εγγράφων της αρμοδιότητας του.
Σημειώνεται ότι:
Οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι οφείλουν να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του Δημοτικού και Δημοσίου συμφέροντος.
Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα συμφέροντα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον Δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος.
Να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σχέση με θέματα του Δήμου.
Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει την διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του Δήμου.
Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Β΄ Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Α΄ Αντιδήμαρχος και αντιστρόφως.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γ΄ Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δ΄ Αντιδήμαρχος και αντιστρόφως.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου