16 Μαρ 2012

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΓΙΑ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ


16/3/2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Διακηρύσσει ότι: Σύμφωνα με την αριθ. 166/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου - Βόνιτσας και την αριθ.03/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της αίθουσας δέκα (10) του Κοινωνικοοικονομικού Κέντρου Πλαγιάς της Τοπικής Κοινότητας Πλαγιάς.Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για έξι (6) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μισθώσεως, με δυνατότητα παράτασης επαγγελματικής μίσθωσης τη συμπλήρωση δώδεκα (12) ετών. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€). Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 27/03/2012, ημέρα Τρίτη και από ώρας 11:00π.μ. μέχρι 12:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει :
Α) να καταθέσει στη αρμόδια επιτροπή τα εξής δικαιολογητικά: α) Φορολογική ενημερότητα, β) Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής του στο Δήμο, γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντος ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, δ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
Β) να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της Δημοπρασίας, ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσόν ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς δηλαδή χίλια ογδόντα ευρώ (1.080,00€), που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που θα επιτευχθεί.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα διεξαχθεί την 03/04/2012, ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της αναλυτικής διακήρυξης από το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Αλατζόγλου Αθανάσιος, τηλ. 2643360115, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου