1 Μαρ 2012

Δημοπρασία για καντίνα στην παραλία Ποταμάκι Παλαίρου


Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας διενεργεί δημόσιο, φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας στη θέση Ποταμάκι της Δ.Ε. Παλαίρου

Το σημείο βρίσκεται  κοντά στο πέτρινο γεφύρι, σε έκταση 50τ.μ. για τοποθέτηση κινητής καντίνας. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στη Βόνιτσα την 20 Μαρτίου 2012, ημέρα Τρίτη και από ώρας 10:00π.μ. μέχρι 11:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Το πλήρες κείμενο του διαγωνισμού είναι το ακόλουθο:
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΟΤΑΜΑΚΙ» ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Διακηρύσσει ότι: Σύμφωνα με την αριθ. 121/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου - Βόνιτσας και την αριθ.04/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας στη θέση ΠΟΤΑΜΑΚΙ της Δημοτικής Ενότητας Παλαίρου, κοντά στο πέτρινο γεφύρι, σε έκταση 50τ.μ. για τοποθέτηση κινητής καντίνας. Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τρία (3) χρόνια, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μισθώσεως και λήγει στις 31/12/2014.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€). Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 20/03/2012, ημέρα Τρίτη και από ώρας 10:00π.μ. μέχρι 11:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει : Α) να καταθέσει στη αρμόδια επιτροπή τα εξής δικαιολογητικά: α) Φορολογική ενημερότητα, β) Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής του στο Δήμο, γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντος ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, δ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Β) να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της Δημοπρασίας, ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσόν ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και για ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης, δηλαδή χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€), που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που θα επιτευχθεί. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα διεξαχθεί την 27/03/2012 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της αναλυτικής διακήρυξης από το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Αλατζόγλου Αθανάσιος, τηλ. 2643360115, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου