25 Απρ 2012

Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας: Δημοπρασία Εκμίσθωσης 5 στρεμμάτων στο «Βοϊδολίβαδο» Βόνιτσας


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ» 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
      Διακηρύσσει ότι: Σύμφωνα με την αριθ. 28/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου - Βόνιτσας και την αριθ.16/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση αγροτεμαχίου πέντε (5) στρεμμάτων στη θέση «Βοϊδολίβαδο» της Δημοτικής Κοινότητας Βόνιτσας....

     Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για έξι (6) χρόνια, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μισθώσεως και την παράδοση του χώρου. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€).
      Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και από ώρας 10:00π.μ. μέχρι 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει:

Α) να καταθέσει στη αρμόδια επιτροπή τα εξής δικαιολογητικά: α) Φορολογική ενημερότητα, β) Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής του στο Δήμο, γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντος ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, δ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
Β) να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της Δημοπρασίας, ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσόν ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και για ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης, δηλαδή εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00€), που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που θα επιτευχθεί. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα διεξαχθεί την 17η Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους.
      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της αναλυτικής διακήρυξης από το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Αλατζόγλου Αθανάσιος, τηλ. 2643360115,τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

XIROMERONEWS

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου